4.9/5

  Beoordeling 4,9 – 30 reviews

 
4.9/5

  Beoordeling 4,9 – 30 reviews

 

Algemene voorwaarden

nieuws en promoties - beautysalon sanneke - herenthout
beautysalon-sanneke-herenthout-favicon blauw

Artikel 1: definitie

In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Schoonheidspecialiste: Beautysalon Sanneke, in het bezit van een Belgisch diploma Schoonheidspecialisatie, handelende als zelfstandig gevestigd schoonheidsspecialiste;
Cliënt: De persoon aan wie door de schoonheidsspecialiste advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de schoonheidsspecialiste wordt uitgeoefend; Bouwelse steenweg 38, 2270 Herenthout
Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de schoonheidsspecialiste is verwezen.

 

Artikel 2: algemeen

De schoonheidsspecialiste geeft advies en diensten aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: basis voor behandeling

De schoonheidsspecialiste kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden.
In het laatste geval houdt de schoonheidsspecialiste de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij of zij de schoonheidsspecialiste hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

De annulatie van de afspraak kan tot 24u op voorhand, via de onlineservice, telefonisch of via sms.

Indien de cliënt minder dan 24u op voorhand de afspraak annuleert of gewoonweg niet komt opdagen, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht, ongeacht de reden.
Als de cliënt te laat komt op de afspraak, verlies men die tijd en is de behandeling korter.

Als men deze regels niet volgt, kan er geen nieuwe afspraak worden gemaakt.

 

Artikel 5: prijzen

Voor aanvang van de behandeling deelt de schoonheidsspecialiste de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden.

Tevens zijn de tarieven online beschikbaar op de website van de schoonheidsspecialiste, en worden deze eveneens getoond wanneer de cliënt zijn of haar afspraak vastlegt via de boekingsmodule op de website.

Deze tarieven zijn inclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
De schoonheidsspecialiste is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst.
De schoonheidsspecialiste beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6: intellectueel eigendom

De schoonheidsspecialiste behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, website, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de schoonheidsspecialiste noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de schoonheidsspecialiste verstrekt zijn.

 

Artikel 7: aanvaarding

Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de cliënt van de algemene voorwaarden van de schoonheidsspecialiste.

 

Artikel 8: betaling

De betaling aan de schoonheidsspecialiste dient contant, per bank- of kredietkaart of per overschrijving plaats te vinden. De betaling dient onmiddellijk te gebeuren na geleverde diensten. Bij sommige services kan een voorschot worden gevraagd om de afspraak te garanderen. Bij online boeking van een afspraak of een aankoop in de webshop, kan de dienst of het product onmiddellijk worden afgerekend per bank- of kredietkaart of via PayPal. Als men nalaat te betalen, krijgt men maximum 14 dagen om de factuur te voldoen. Na deze termijn volgt een ingebrekestelling en zullen er intresten worden aangerekend ten bedrage van 10% van de aankoopprijs, met een minimum van 25€. Als er na 30 dagen nog steeds geen betaling is gebeurd, is de schoonheidsspecialiste gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten in verband gebracht met de inning van de desbetreffende vordering. Hieronder wordt uitdrukkelijk verstaan de kosten van een incassobureau en de gerechtelijke kosten.

 

Artikel 9: korting

De facturen zijn contant betaalbaar zonder enige korting, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10: onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)

De schoonheidsspecialiste heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan ze bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 11: aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de schoonheidsspecialiste is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat ook effectief te garanderen.

De schoonheidsspecialiste sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of llichamelijk etsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de schoonheidsspecialiste verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de schoonheidsspecialiste.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de schoonheidsspecialiste verzekerd is.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de schoonheidsspecialiste nimmer aansprakelijk.

Indien de verzekeraar van de schoonheidsspecialiste om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de schoonheidsspecialiste te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
De schoonheidsspecialiste is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 12: kwaliteit

Beautysalon Sanneke hecht veel waarde aan kwaliteit en werkt met professionele producten en machines. Indien u niet tevreden bent over uw behandeling bv. u krijgt een huidreactie, neem dan binnen de 72u contact op met ons zodat we u een gepast advies kunnen geven.

 

Artikel 13: persoonlijke aanpak

Beautysalon Sanneke vindt een persoonlijke aanpak uiterst belangrijk, gelieve daarom geen familieleden, vrienden, dieren of kinderen mee te brengen. Wensen uw vrienden of familie ook advies of een behandeling, dan maken we daar met veel plezier tijd voor in de vorm van een aparte afspraak.

 

Artikel 14: termijnen

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de schoonheidsspecialiste, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De schoonheidsspecialiste kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan haar zware fout te wijten is.

De cliënt kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de schoonheidsspecialiste, geen enkele andere vordering laten gelden.

Ingeval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de cliënt per aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de schoonheidsspecialiste dienen te zenden, waardoor deze laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde product(en) te leveren.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

De schoonheidsspecialiste blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling.

Het eigendomsrecht van de producten wordt slechts aan de cliënt overgedragen na afhaling of levering van de artikelen en na integrale betaling van de bestelling. Als uitzondering op artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van de schoonheidsspecialiste tot de dag der algehele betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de cliënt verboden de artikelen te verpanden, te schenken of nog deze ter waarborg te gebruiken, te welke titel ook. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de artikelen aan te brengen, om deze onroerend te maken door incorporatie of bestemming, deze te verkopen of er op gelijk welke wijze over te beschikken.

Zolang de schoonheidsspecialiste beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde goederen, in overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de cliënt aansprakelijk voor het onderhoud en de goede staat van deze producten. Gedurende deze periode zal enkel de cliënt aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of de eventuele beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de cliënt zich ertoe de producten tegen ieder risico te verzekeren. De cliënt verbindt zich er eveneens toe de producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet met andere producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de goederen eigendom zijn van de schoonheidsspecialiste.

 

Artikel 16: levering van de bestelling

De leveringstermijnen die door de schoonheidsspecialiste of op de website werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de schoonheidsspecialiste niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de cliënt.

De bestelling zal slechts aan de cliënt worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling. De overdracht van de eigendom en de risico’s heeft plaats op het ogenblik der integrale betaling van de bestelling. De cliënt wordt er bijgevolg van in kennis gesteld dat hij als enige de risico’s draagt die aan de levering verbonden zijn.

 

Artikel 17: beschikbaarheid

De door de schoonheidsspecialiste te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt de schoonheidsspecialiste zich ertoe de cliënt hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt hij de cliënt de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn.

 

Artikel 18: ontvangst van de bestelling en klachten

De cliënt is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het daartoe voorziene afhaalpunt, te vergelijken met de producten die hij of zij bestelde.

Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de levering van de bestelling of volgend op de melding dat de bestelling beschikbaar is in het daartoe voorziene afhaalpunt. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden en wordt de cliënt geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de schoonheidsspecialiste de keuze tussen het vervangen van het product of het terugbetalen van de prijs van deze producten.

 

Artikel 19: betwisting

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.