4.9/5

  Beoordeling 4,9 – 30 reviews

 
4.9/5

  Beoordeling 4,9 – 30 reviews

 

Levering & Retour

nieuws en promoties - beautysalon sanneke - herenthout
beautysalon-sanneke-herenthout-favicon blauw

Algemeen

In deze Levering & Retour voorwaarden wordt Beautysalon Sanneke, met maatschappelijke zetel te Bouwelse Steenweg, 2270 Herenthout, België, KBO BE0701557844 verder aangeduid als “Beautysalon Sanneke” en haar contractpartner als “de consument”.

Alle verkopen offertes, mails en enige andere documenten uitgaande van Beautysalon Sanneke en alle overeenkomsten tussen Beautysalon Sanneke en de consument zijn onderworpen aan deze Levering & Retour voorwaarden, tenzij anders bepaald.
Deze Levering & Retour voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de consument.

 

Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die producten op afstand bij Beautysalon Sanneke bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om Beautysalon Sanneke ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.

Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.
De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier voor herroeping dat online wordt geplaatst op de website van Beautysalon Sanneke, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

De consument zal het (de) product(en) waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat en in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking dienen terug te sturen.
Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de consument.
Beautysalon Sanneke zal het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.

De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht wat dit product betreft afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.

De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder in het geval waarin het goederen betreft die werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd werden.

 

Opzegging van de bestelling

De consument die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient Beautysalon Sanneke hiervan in kennis te stellen, die de consument op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgende procedure.

Het eventuele voorschot dat door de consument aan Beautysalon Sanneke werd betaald zal niet aan de consument worden teruggestort. Indien door de consument geen voorschot betaald werd, heeft Beautysalon Sanneke het recht om van de consument een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de producten en/of diensten die deel uitmaakten van de door de consument opgezegde bestelling.

 

Levering van de bestelling

De leveringstermijnen die door Beautysalon Sanneke werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden Beautysalon Sanneke niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de consument.

Is er een verschil in leveringstermijn in je bestelde producten, dan wordt een order verzonden ahv het product dat de langste leveringstermijn heeft.
Dit zodat de consument slechts 1 leveringskost betaald.
Wenst de consument toch de overige producten uit de bestelling sneller in huis dienen deze via een apart order besteld te worden.

De bestelling zal slechts aan de consument worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling. De overdracht van de eigendom en de risico’s heeft plaats op het ogenblik der integrale betaling van de bestelling. De consument wordt er bijgevolg van in kennis gesteld dat hij als enige de risico’s draagt die aan de levering verbonden zijn.

 

Beschikbaarheid

De door Beautysalon Sanneke te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate waarin zij voorradig zijn.
In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt Beautysalon Sanneke zich ertoe de consument hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt hij de consument de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn.

 

Ontvangst van de bestelling en klachten

De consument is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het daartoe voorziene afhaalpunt, te vergelijken met de producten die hij bestelde.
Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend via het formulier voor herroeping binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de levering van de bestelling of volgend op de melding dat de bestelling beschikbaar is in het daartoe voorziene afhaalpunt. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden en wordt de consument geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft Beautysalon Sanneke/dienstverlener de keuze tussen het vervangen van het product of het terugbetalen van de prijs van deze producten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle offertes en overeenkomsten met Beautysalon Sanneke zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.
Betwistingen zullen onder de uitsluitende bevoegdheid komen van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Turnhout.